«Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік төменгі лауазымдарына орналасу үшін жалпы конкурс жариялайды:

 «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы Шағалалы ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ, бас маман-бухгалтер, Е-G-3 санаты,  1 бірлік. Блок В.

Жалақысының мөлшері қызмет атқарған жылдарына байланысты 195 549 теңгеден 224624  теңгеге дейін. 210087 теңге.

Негізгі  функционалдық міндеттері:

Ауылдық округі әкімі аппаратының қаражатын мақсатты пайдалануға бақылауды жүзеге асыру, Бас кітапты жүргізу, шығыстар сметасын жасау, бухгалтерлік өткізулерді жинақтау, қаржы жылына бюджеттік өтінімді жасауға қатысу, қазынашылықтың аумақтық органдары арқылы жүргізілетін операцияларды есепке алу, шығыстар сметасын орындау және бюджеттік қаражаттарды мақсатты пайдалану бойынша қаржы басқармасымен өзара іс-қимыл жасау. Жергілікті өзін-өзі басқару бюджет қаражатының шығыс, кіріс бөлігіне мониторинг жүргізу бойынша округтің жергілікті қоғамдастығының жұмысын ұйымдастыру. Округтің жергілікті қоғамдастығының жиналыстарын және жиындарын өткізу бойынша жұмысты ұйымдастыру. Жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламасын әзірлейді және жергілікті қоғамдастық жиналысының бекітуіне ұсынады. «ПарусКАЗ бюджеттік қаржыландыру» базасымен жұмыс. Тауар-материалдық құндылықтарды есепке алу, қазынашылық органдарында тіркеумен сатып алу шарттары мен хаттамаларын рәсімдеу. Мемлекеттік сатып алу порталымен жұмыс. Қазынашылық органдарына, мемлекеттік кірістер басқармасына, статистика басқармасына бухгалтерлік есеп бойынша есептер жасау. Өз құзыреті шегінде округ әкімімен жүктелген және қолданыстағы заңнамамен қарастырылған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын негізігі талаптар:

Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі: «Бизнес, басқару және құқық» (бизнес және басқару) бағыты бойынша.

Орта білімнен кейінгі немесе техникалық және кәсіптік:  «Бизнес, басқару және құқық» Бизнес және басқару (бухгалтерлік іс және салық салу (есеп және аудит), (Қаржы, банктік және сақтандыру ісі (банктік және сақтандыру ісі)) бейіні бойынша рұқсат етіледі.  

Жұмыс тәжірибесі талап етіледі.

 

 

 

"Б" корпусының мемлекеттік

әкімшілік лауазымына

орналасуға конкурс өткізу

қағидаларының

2-қосымшасы

 

ННысан

 

 ______________________________

 

    ______________________________         

(мемлекеттік орган)

Өтініш

Мені ______________________ бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасу конкурсына қатысуға жіберуіңізді сұраймын.

"Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидаларының негізгі талаптарымен таныстым, олармен келісемін және орындауға міндеттеме аламын.

Менің жеке мәліметтерімді, оның ішінде психоневрологиялық және наркологиялық ұйымдардан мәліметтерімді жинауға және өңдеуге рұқсатымды білдіремін.

Мемлекеттік органның интернет-ресурсында менің әңгімелесуімнің бейне жазбасын транляциялауға және орналасуға келісім беремін __________________

(иә/жоқ)

Ұсынылып отырған құжаттарымның дәйектілігіне жауап беремін

Қоса берілген құжаттар:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Мекен жайы: ______________________________________________________

Байланыс телефоны: ________________________________________________

e-maіl: ____________________________________________________________

ЖСН: ____________________________________________________________

_________ _________________________________________________________

(қолы) (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

 

 

20__ ж.  "____"_______________

 

 

 

"Б" корпусының мемлекеттік

әкімшілік лауазымына

орналасуға конкурс өткізу

қағидаларының

3-қосымшасы

 

                            Нысан

"Б" КОРПУСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК МЕМЛЕКЕТТІК ЛАУАЗЫМЫНА КАНДИДАТТЫҢ ҚЫЗМЕТТІК ТІЗІМІ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК КАНДИДАТА НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ КОРПУСА "Б"

________________________________________

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) /

фамилия, имя, отчество (при наличии)

ФОТО

(түрлі түсті/ цветное,

3х4)

 

_______________________________________

лауазымы/должность, санаты/категория

(болған жағдайда/при наличии)

_______________________________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі / индивидуальный

идентификационный номер)

ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР / ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

1.

Туған күні және жері /

Дата и место рождения

 

2.

Ұлты (қалауы бойынша) /

Национальность (по желанию)

 

3.

Отбасылық жағдайы, балалардың бар болуы /

Семейное положение, наличие детей

 

4.

Оқу орнын бітірген жылы және оныңатауы /

Год окончания и наименование учебного заведения

 

5.

Мамандығы бойынша біліктілігі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы (болған жағдайда) /

Квалификация по специальности, ученая степень, ученое звание (при наличии)

 

6.

Шетел тілдерін білуі /

Владение иностранными языками

 

7.

Мемлекеттік наградалары, құрметті атақтары (болған жағдайда) /

Государственные награды, почетные звания (при наличии)

 

8.

Дипломатиялық дәрежесі, әскери, арнайы атақтары, сыныптық шені (болған жағдайда) /

Дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный чин (при наличии)

 

9.

Жаза түрі, оны тағайындау күні мен негізі (болған жағдайда) /

Вид взыскания, дата и основания его наложения (при наличии)

 

10.

Соңғы үш жылдағы қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау күні мен нәтижесі, егер үш жылдан кем жұмыс істеген жағдайда, нақты жұмыс істеген кезеңіндегі бағасы көрсетіледі (мемлекеттік әкімшілік қызметшілер толтырады) /

Дата и результаты ежегодной оценки эффективности деятельности за последние три года, в случае, если проработал менее трех лет, указываются оценки за фактически отработанный период (заполняется государственными служащими)

 

 

ЕҢБЕК ЖОЛЫ/ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

Күні / Дата

қызметі, жұмыс орны, мекеменің орналасқан жері /

должность*, место работы, местонахождение организации

 

қабылданған /

приема

босатылған /

увольнения

 

 

 

 

 

 

_____________________

Кандидаттың қолы /

Подпись кандидата

_______________

күні / дата

      * Ескертпе: қызметтік тізімде әрбір атқаратын лауазым бөлек жолда толтырылады