2023 жылдың ІІІ - тоқсанына Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы Шағалалы ауылдық округі әкімінің
аппаратында жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін
ҚАБЫЛДАУ КҮНДЕРІ

Аты-жөні

Лауазымы

Қабылдау күндері

Қабылдау сағаты

Добромирова
Гүлмира Оразбайқызы

Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы Шағалалы ауылдық округінің әкімі

Сәрсенбі
Шағалалы а.

9.00. - 12.00.

Әр екінші және төртінші бейсенбі күні
Степное а.

9.00. - 12.00.

Әр бірінші және үшінші
бейсенбі күні Южное а.

9.00. - 12.00.

Жеке және заңды тұлғаларды қабылдауға алдын ала жазбалар жүргізуіне өкілдік берілген және ауылдық округі әкімімен қабылдау ұйымдастыруына жауапты қызметкердің телефоны 23760.


2023 жылдың ІІ - тоқсанына Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы Шағалалы ауылдық округі әкімінің
аппаратында жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін
ҚАБЫЛДАУ КҮНДЕРІ

Аты-жөні

Лауазымы

Қабылдау күндері

Қабылдау сағаты

Добромирова
Гүлмира Оразбайқызы

Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы Шағалалы ауылдық округінің әкімі

Сәрсенбі
Шағалалы а.

9.00. - 12.00.

Әр екінші және төртінші бейсенбі күні
Степное а.

9.00. - 12.00.

Әр бірінші және үшінші
бейсенбі күні Южное а.

9.00. - 12.00.

Жеке және заңды тұлғаларды қабылдауға алдын ала жазбалар жүргізуіне өкілдік берілген және ауылдық округі әкімімен қабылдау ұйымдастыруына жауапты қызметкердің телефоны 23760. 

 

Шешiмдерге шағым жасау тәртiбi
Өтініштерді қарау нәтижелері бойынша қабылданған шешімдерге шағым жасау тәртібі Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабымен реттеледі.
91-баб. Шағым жасау тәртібі
 1. Әкімшілік рәсімге қатысушы әкімшілік (сотқа дейінгі) тәртіппен әкімшілік актіні қабылдауға байланысты емес әкімшілік актіге, әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағым жасауға құқылы.
      Осы Кодексте көзделген жағдайларда әкімшілік рәсімге қатысушы әкімшілік актіні қабылдауға байланысты әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағым жасауға құқылы.
      2. Егер әкімшілік орган, лауазымды адам осы Кодексте белгіленген мерзімдерде әкімшілік актіні қабылдамаса, әкімшілік әрекет жасамаса, онда мерзімдер өткен күннен бастап әкімшілік орган, лауазымды адам әкімшілік актіні қабылдаудан, әкімшілік әрекет жасаудан бас тартты деп есептеледі.
      3. Шағымды әкімшілік тәртіппен (сотқа дейінгі) қарауды жоғары тұрған әкімшілік орган, лауазымды адам (бұдан әрі – шағымды қарайтын орган) жүргізеді.
      Әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасалатын әкімшілік орган, лауазымды адам үшін бағыныстылық тәртібімен жоғары тұрған болып табылатын Қазақстан Республикасының Президентін, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрін, Қазақстан Республикасының Үкіметін қоспағанда, әкімшілік орган, лауазымды адам, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шағымдарды қарауға уәкілеттік берілген өзге де әкімшілік орган, лауазымды адам осы Кодекстің мақсаттары үшін шағымды қарайтын орган деп танылады.
      4. Шағым әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын әкімшілік органға, лауазымды адамға беріледі.
      Әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын әкімшілік орган, лауазымды адам шағым келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей оны және әкімшілік істі шағымды қарайтын органға жібереді.
      Бұл ретте әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын әкімшілік орган, лауазымды адам, егер ол үш жұмыс күні ішінде шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын қолайлы әкімшілік акт қабылдаса, әкімшілік әрекет жасаса, шағымды қарайтын органға шағымды жібермеуге құқылы.
      5. Егер заңда өзгеше көзделмесе, сотқа дейінгі тәртіппен шағым жасалғаннан кейін сотқа жүгінуге жол беріледі.
      6. Жоғары тұрған әкімшілік орган, лауазымды адам болмаған жағдайда, әкімшілік актіге, әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) сотқа шағым жасалуы мүмкін, бұл туралы әкімшілік іс бойынша шешім қабылдау кезінде әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын әкімшілік орган әкімшілік рәсімге қатысушыға хабар береді.

Байланыс тұлғасы: Марина Васильевна Меркер — Шағалалы ауылдық округі әкiмi аппаратының іс жүргізу жөніндегі бас маман.
Байланыс телефондары: 8(71532)2-35-23.
egov.kz «Электрондық үкiмет» порталы арқылы өтiнiш жазу және жiберу сервисi
« Е-өтiнiшт» сервистiң көмегiмен сiзге тiзiмде берiлген мемлекеттiк органдарға өтiнiш жазу және жiберу мүмкiндiгi берiледi. Бұл жерде өтiнiштiң жеткiзiлуiне кепiл алуға, орындалу мәртебесiн бақылауға және өтiнiшке жауап алуға болады.


Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі


Таңдамалы жазбахаттар